بعد از سفارش و پرداخت یک تیکت باز کنید و اطلاعات خود و ربات اعم از توکن شناسه عددی و ایدی خود را برای ما ارسال کنید.

بعد از سفارش و پرداخت یک تیکت باز کنید و اطلاعات خود و ربات اعم از توکن شناسه عددی و ایدی خود را برای ما ارسال کنید.

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست